Hlavná stránka » Namiesto sľubov -činy v prospech ľudí

Namiesto sľubov - činy v prospech ľudí

Návrh na novelizáciu Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a novelizáciu vyhlášky č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob merania a fakturácie tzv. zrážkovej vody

Spoločenstvo vlastníkov bytov Námestie sv. Egídia 102
Námestie sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad

Vážený pán
Predseda vlády SR
Ing. Peter Pellegrini

KANCELÁRIA PREDSEDU VLÁDY
Nám. slobody 1,
81370 Bratislava

 

                                                                                     Poprad 25. 09.2018

Vec:  Návrh na  novelizáciu   Zákona č. 442/2002 Z. z.  o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a novelizáciu vyhlášky č. 397/2003  Z.z., ktorou sa ustanovuje   spôsob  merania a fakturácie tzv. zrážkovej vody


Vážený pán Predseda vlády Slovenskej republiky,
vo verejnom záujme  občanov Slovenskej republiky, ako aj  na základe rozhodnutia  spoločenstva  vlastníkov bytového domu  v Poprade,  Vám predkladáme návrh na  novelizáciu  Zákona č. 442/2002 Z. z.  o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  a  novelizáciu  vyhlášky    č. 397/2003  Z. z. , ktorou sa ustanovuje   spôsob  merania a fakturácie tzv. zrážkovej vody

V roku 2002 bol pravicovou vládou Mikuláša Dzurindu prijatý  zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.  Tento zákon bol prijatý na základe lobbingu a objednávky vodárenských spoločností, medzi ktorými bola aj nadnárodná spoločnosť Veolia – Voda Slovenská republika s.r.o., ktorá v rozpore s článkom 4. Ústavy Slovenskej republiky vstúpila ako akcionár do vodárenských spoločností v najchudobnejšom Prešovskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Na 30 rokov tak získala distribúciu vodu a s tým súvisiaci zisk a monopolné postavenie. Tento zákon je zjavne v neprospech občanov Slovenskej republiky, pretože preniesol všetky náklady za značnú časť vodovodných potrubí a vodomerných šácht, v ktorých sú umiestnené fakturačné vodomery na plecia občanov. Tí musia takto znášať aj náklady za všetky havárie a úniky vody na týchto potrubiach v časti vodovodného potrubia od fakturačného vodomeru až po nehnuteľnosť, ktorá je často vzdialená niekoľko desiatok metrov od fakturačného vodomeru, čo je pre nich neraz finančne likvidačné.  

Je preto spravodlivé a potrebné voči občanom a vo verejnom záujme, aby bola  kontrola únikov a meranie spotreby SV zabezpečené rovnako ako je to v prípade elektrickej alebo plynovej prípojky osadením vodomeru priamo v nehnuteľnosti spotrebiteľa.


                                                         

I.


Jedine vládnou novelou zákona č. 442/2002 Z. z. je možné zabrániť celoplošnému a kolektívnemu finančnému poškodzovaniu občanov a ich znevýhodňovaniu, vodárenskými spoločnosťami, ktoré za súčasnej legislatívy nemajú záujem a motiváciu, zabezpečiť monitorovanie únikov vody a korektné meranie spotreby vody v bytových a rodinných domoch.

Každá strata na vodovodnom potrubí v časti od fakturačného vodomeru k nehnuteľnosti, ktorú musia zaplatiť občania, je totiž ziskom pre vodárenské spoločnosti

a pokiaľ nebudú mať vodárenské spoločnosti zo zákona povinnosť zabezpečiť monitorovanie únikov strát a objektívne meranie spotreby vody vodomerom osadeným v objekte spotrebiteľa, súčasná nežiaduca situácia sa nezmení.

Ako potvrdzuje článok s názvom „KONTROLOVAŤ DODÁVATEĽOV SA OPLATÍ! Ako prichádzame o peniaze za dodávku teplej a studenej vody“,  publikovaný na webovej stránke http://necenzurovane.net/naj/poprad/pp25.html  aj s fotografiami,  havarijne stavy  sú  často odstraňované s niekoľkodňovým oneskorením, čím dochádza k ďalším škodám zanedbaním zodpovednosti zo strany vodárenskej spoločnosti. Príčinou je údajné zrušenie pohotovosti a znižovanie  stavu počtu zamestnancov kvôli  znižovaniu  prevádzkových nákladov po  vstupe zahraničného akcionára v roku 2006.

Paradoxne v čase digitalizácie a SMART riešení vodárenské spoločnosti odpisujú stav vodomerov manuálne, v niektorých prípadoch palicou s pripevneným zrkadlom strčeným do vodomernej šachty, pričom v súčasnosti sú cenovo dostupné tzv. inteligentné vodomery s rádiovým modulom s odpisom na diaľku, bez nutnosti vstupu do nehnuteľnosti.

Vodomerné šachty sú často zaplavené vodou a ich existencia je v čase inteligentných vodomerov, ktoré zaznamenajú každý neoprávnený zásah, či už otočenie alebo prikladanie magnetov, sporná.

O inštaláciu týchto vodomerov a monitorovanie strát v dôsledku únikov vody   však vodárenské spoločnosti nemajú záujem, pretože by to  v konečnom dôsledku pre nich znamenalo zníženie zisku z dôvodu reálnej  fakturácie  spotreby vody.

Ako potvrdzujeme v prílohe č. 3 viacerými sťažnosťami občanov, ktoré končia často súdnymi spormi, novelizáciou zákona je možné predísť pomerne častým súdnym sporom, pretože podľa zákona č. 442/2002 Z. z. musí byť vodomerná šachta, v ktorej je umiestnený fakturačný vodomer osadená max. 10 m od hlavného rozvodu max. 1m za hranicou súkromného pozemku, čo nie je možné v mnohých prípadoch dodržať.  Vodomerné šachty, ktoré boli zriadené pred rokom 2002, prešli často sporným spôsobom do vlastníctva  vlastníkov nehnuteľností, pričom sa v rozpore so zákonom č. 442/2002 Z.z  nachádzajú  na verejných pozemkoch miest a obcí, na ktorých je verejná komunikácia. Vlastníctvo vodomernej šachty sa často upravovalo dodatkami k zmluvám o prevode vlastníctva bytov po niekoľkých rokoch po zákonnej lehote, čím sa pôvodní vlastníci vodomernej šachty - mestá a obce jej prevodom na vlastníkov bytov zbavovali zodpovednosti. Preto je vlastníctvo vodomernej šachty často sporné a musí ho určiť súd.

II.


Novelizáciou zákona by sa rovnako predišlo súdnym sporom, o ktorých by musel rozhodovať Ústavný súd Slovenskej republiky, tak ako v susednej  Českej republike, kde boli vydané rozhodnutia Ústavným súdom Českej republiky a Najvyšším súdom Českej republiky, ktoré potvrdili protiústavnosť skrytej privatizácie vody, ktorá je strategickou surovinou a jej cena sa neustále zvyšuje. Pre porovnanie, cena distribúcie 1 m3 vody v Prešovskom samosprávnom kraji bola v roku 2002 - 0,63 eur, pričom do roka 2017 vzrástla už na 2,61 eur.

V prílohe č. 1 predkladáme údaje o vyhodnotení strát studenej vody v dvoch bytových domoch v Poprade, ktoré sú v tisícoch eur, čo dokazuje rozsah neoprávneného zisku a bezdôvodného obohacovania sa vodárenských spoločností.

Taktiež v prílohe č. 2 pripájame predžalobnú výzvu odoslanú spoločnosti PVPS, a.s. Poprad, na ktorú táto spoločnosť neodpovedala v 30 dňovej lehote, čo len potvrdzuje, že táto spoločnosť zneužíva svoje monopolné postavenie a požiadavky ľudí na zabezpečenie monitorovania únikov a korektného  merania spotreby vody ignoruje.

III.

Rovnako ako vodárenské spoločnosti zneužívajú zákon č. 442/2002 Z. z., ktorý jednostranne ukladá povinnosti len odberateľom, k zvyšovaniu zisku a bezdôvodnému obohacovaniu slúži aj vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., prijatá taktiež pravicovou vládou Mikuláša Dzurindu. Tá ustanovuje podrobnosti o meraní a fakturácii vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie "zrážkovej vody". Spôsob výpočtu množstva zrážkovej vody je zjavne v neprospech spotrebiteľa a zakazuje občanom vlastné objektívnejšie meranie množstva odpadových vôd. Ustanovenie § 6 vyhlášky je sporné, keď sa v nej uvádza, že ak nie je množstvo zrážkových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie merané, vychádza sa zo zrážkových úhrnov poskytnutých právnickou osobou zabezpečujúcou hydrologickú a metrologickú službu, teda Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Meranie množstva odpadových vôd vlastným meradlom vyhláška povoľuje len výrobným podnikom, cez určené meradlo.

Ako potvrdzujeme v prílohe č. 5, reklamáciou fakturácie zrážkovej vody správcu bytových domov v Levoči, vodárenská spoločnosť neprimerane a neoprávnene nakumulovala zisk každoročne sa zvyšujúcim množstvom fakturovanej zrážkovej vody, pričom relevantné údaje o úhrne zrážok potvrdzovali opak, teda že z roka na rok je suchšie. Metodika merania podľa plochy strechy a úhrnu zrážok za priemery za predošlé roky je zjavne chybná a v neprospech odberateľov.

Odpoveď vodárenskej spoločnosti, ako potvrdzujeme v prílohe č. 6, ktorou táto odmietla reklamáciu a nepripustila vlastné meranie zrážkovej vodu na náklady spotrebiteľa, jednoznačne dokazuje zneužívanie legislatívy zo strany vodárenskej spoločnosti a jej dominantného postavenia, zjavne v rozpore s právami na ochranu spotrebiteľa.

Ako potvrdzujeme návrhom na vydanie platobného rozkazu v prílohe č. 7, na 77 eur podaného v rozpore s tým, že reklamácia nebola vybavená v 30 dňovej lehote, vodárenské spoločnosti si bezohľadne a neprimerane tvrdo vynucujú platby za nekorektne meranú a fakturovanú zrážkovú vodu aj od občanov bývajúcich v rodinných domoch.

V tomto konkrétnom prípade si dokonca na vymáhanie sumy 2 eur za upomienku objednali súkromnú spoločnosť.

Máme za to, že z pozície svojej nadvlády neakceptujú oprávnené spotrebiteľské podnety, sťažnosti a reklamácie. V nich spotrebitelia poukazujú na to, že zrážkovú vodu neodvádzajú do kanalizácie ale využívajú túto vodu na polievanie záhrady. Týmto postupom vodárenské spoločnosti bránia občanom, aby sa správali ekologicky a v súlade s európskymi trendmi využívali efektívne zrážkovú vodu, čo je obzvlášť aktuálne v čase globálneho otepľovania a narastajúceho problému s nedostatkom vody.

Na základe uvedených dôvodov je preto vo verejnom záujme občanov Slovenskej republiky, aby sa zmenou legislatívy zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu občanov a ich perzekúcie zo strany vodárenských spoločností vymáhaním neoprávnených a sporných platieb súdmi.

(O podporu nášho návrhu sme požiadali aj Združenie na ochranu práv spotrebiteľov OMBUDSPOST so sídlom v Poprade a správcu SVB z Levoče, ktorí sa k tomuto návrhu pripájajú).
Veríme, že sa ako predseda vlády za stranu Smer – SD, podaním návrhu vládneho zákona zasadíte o nápravu chýb predošlej pravicovej vlády, ktorá bezohľadne poškodila občanov Slovenskej republiky prijatím zákona č. 422/2002 Z.z. a vyhlášky č. 397/2003 Z. z. v spojení s ďalšou legislatívou.

Vopred ďakujeme.

 

 

za SVB Námestie sv. Egídia 102                 za združenie na ochranu práv
František Bednár                                             spotrebiteľov OMBUDSPOT
predseda                                                       Mgr. Helena Mezenská - štatutár

                                     

Prílohy:

                                                 
Na vedomie:
Ministri vlády SR,
NR SR,
URSO,
Európsky parlament -Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

Európske spotrebiteľské centrum v SR,

TASR, SITA  


Odpoveď Kancelárie predsedu vlády SR

Print Friendly and PDF