Hlavná stránka » Kandidáti na poslancov

Kandidáti na poslancov 1. volebný obvod

Marek DUDA (Slovensko do toho!) Volebné číslo 14

11
Chcem presadiť 8 volebných obvodov a zákaz prevádzkovania hazardných hier, keďže tento problém vnímam ako najväčší zo všetkých problémov, ktoré trápia Popradčanov a bránia v zdravom fungovaní rodín. Podporím začínajúcich podnikateľov, ktorí sa rozhodnú podnikať v širšom centre mesta, aby ožilo nielen naše námestie, kde okrem kaviarni, secondhandov, lekárni a čínskych obchodov nájdeme iba niekoľko málo zaujímavých podnikateľských nápadov. Chcem kompletne zrekonštruovať Kino Máj vo Veľkej za pomoci dobrovoľníkov z radov mládeže a tretieho sektora fungujúceho v kultúre a vytvoriť z neho nezávislý kultúrny priestor podľa vzoru Tabačky v Košiciach, Záhrady v Banskej Bystrici, či Stanice Záriečie v Žiline, kde dostanú všetci mladí neprofesionálni umelci priestor na ich tvorivú činnosť. Začnem riešiť konkrétne sťažnosti a návrhy obyvateľov mestských častí Matejoviec, Spišskej Soboty a Veľkej, tak aby ich obyvatelia sa hlásili k hrdým Popradčanom. Video » Video »

Martin POLOVKA (Slovensko do toho!) Volebné číslo 44

11
Podporím trhy na námestí každú sobotu (domáce výrobky; varenie halušiek), koncerty a folklórne vystúpenia na námestí počas celého roka, koč s konským záprahom cez historickú časť (Spišská Sobota, Poprad; Veľká). Navrhnem parkovacie karty zdarma/kľúč od mesta pre ľudí, ktorí rozvinuli mesto, ochranu zelene, park pre psov na základe pripomienok a návrhov okolia, detské ihrisko na sídlisku Juh 3, poschodové parkovisko na novom i starom juhu opravu chodníkov a ciest. Zasadím sa o boj proti čiernym skládkam v rieke zavedením kamerového systému. Video »

Ing. Ján KRIŠŠÁK (Slovensko do toho!) Volebné číslo 34

11
Ako poslanec a stavebný inžinier chcem využiť skúsenosti v stavebníctve, projekčnej činnosti a riadiacich funkciách na podporu kvalitných projektov pre využitie eurofondov a Nórskeho finančného mechanizmu najmä pre mladé rodiny a našich dôchodcov. Budem podporovať vypovedanie nevýhodných zmlúv a navrátenie majetku pod správu mesta, kvalitné cesty, integrovaný dopravný systém, dobudovanie cyklistických trás, školstvo prepojené s praxou a potrebami regiónu, a tvorbu pracovných miest. Video »

Mgr. Jana OPRONDEKOVÁ (JEDNOTA-ľavicová strana Slovenska)
Volebné číslo 42

11
Ako mama dvoch detí, chce presadzovať podporu mladých rodín, pretože bez zdravej rodiny a detí nemá naše mesto budúcnosť. Je nevyhnutné riešiť neúnosnú situáciu s parkovacími mestami. Chce sa zamerať na pomoc mladým rodinám s malými deťmi, rodinám, ktoré sa ocitli v zložitej sociálnej situácii a týraným ženám a deťom. Chce riešiť problematiku so stovkami žiadostí o pridelenie sociálneho bytu. Tento dlhodobý problém je možné namiesto prázdnych sľubov (sídlisko Nový Poprad), riešiť racionálnym a rýchlym riešením v podobe odkúpenia starších bytov od občanov a ich prenájmom. V Poprade, kde od roku 2002 ubudlo vyše 5000 obyvateľov, je v ponuke na odpredaj paradoxne vysoký počet väčšinou starších bytov. Údržba a správa týchto bytov vo vlastníctve mesta by vytvorila aj nové pracovné miesta a prispela k zníženiu nezamestnanosti. Toto riešenie by nesporne zastavilo dlhodobý trend likvidácie zelene v meste.

Peter JACHYMIAK (DOMA DOBRE) Volebné číslo 26

11
Celý život som prežil v Strážach pod Tatrami a mám vzťah k pôde prírode a tradíciám, pretože úcta k minulosti je prejavom vzdelanosti. Ako absolvent Strednej lesníckej technickej školy chcem svoje vedomosti a skúsenosti preniesť do tvorby zelene a údržby parkov v mestských častiach Popradu, vytvoreniu oddychovej zóny v blízkom lese. Ako poslanec chcem vytvoriť viac miest na posedenie pre dôchodcov a podporiť DHZ –Stráže pod Tatrami.
Ako člen združenia Motorkári Slovenska sa aktívne zasadzujem, aby sa nezabúdalo na našu minulosť a odboj proti fašizmu. Ako opatrovateľ poznám neľahkú sociálnu situáciu našich dôchodcov a ľudí trpiacich zdravotným postihnutím. Svoje skúsenosti chcem využiť v prospech súčasných a budúcich dôchodcov mesta Poprad. Mojou prioritou je odstránenie diskriminácie slovenských dôchodcov v porovnaní s dôchodcami v štátoch EÚ. Sociálne zariadenia nesmú byť nedostupným luxusom pre širokú skupinu celý život poctivo pracujúcich občanov s neúmerne nízkym dôchodkom na hranici chudoby. Zintenzívnením spolupráce s VÚC a využitím eurofondov chcem prispieť k odstráneniu týchto rozdielov.

Peter SZABÓ (DOMA DOBRE) Volebné číslo 53

11
Ako vodič z povolania sa chcem ako poslanec zamerať na problematiku zlepšenia dopravy v našom meste a riešenie problémov s parkovacími miestami. Mojou ďalšou prioritou je podpora cestovného ruchu, ktorý nadobúda vo svete čoraz väčší ekonomický a sociálny význam, preto by mal byť predmetom podpory nie len národných vlád ale najmä miestnych samospráv. Ako poslanec chcem iniciovať audit projektov, ktoré zaplatilo mesto a ktoré sa nikdy nerealizovali a zastaviť v budúcnosti takého plytvanie finančnými prostriedkami pochádzajúcich z daní Popradčanov.

František Bednár (Nezávislý kandidát) Volebné číslo 6

11
Maximálne podporím zelenú energiu s využitím eurofondov, čím na úsporách za energie, ktorých cena sa za 15 rokov zvýšila dvojnásobne, získam financie na obnovu budov v správe mesta. Ako predseda Spoločenstva vlastníkov bytov som v Poprade financoval obnovu bytového domu z úspor dosiahnutých ekologickým ohrevom TÚV termodynamickými panelmi, kde súčasné náklady na ohrev teplej vody predstavujú už len tretinu pôvodných nákladov. Namiesto prázdnych sľubov a vízií ponúkam reálne riešenia v prospech občanov čo je obzvlášť aktuálne v čase zvyšovania cien za energie. Video »

Kandidáti na poslancov 2. volebný obvod

Mgr. Helena Mezenská (DOMA DOBRE) Volebné číslo 42

11
Už roky pomáham Popradčanom a ľuďom z nášho regiónu ako predsedníčka Občianskeho združenia na ochranu spotrebiteľov OMBUDSPOST, tiež ako mediátorka a manažérka mimosúdneho spotrebiteľského centra, v oblasti mediácie a mimosúdneho riešenia, v občianskom aktivizme a komunálnej sfére. Ako poslankyňa sa chcem zamerať na posilnenie a podporu ochrany spotrebiteľov, či už v oblasti exekúcii ako aj v oblasti ochrany občanov proti  nekalým praktikám energetických spoločností, pretože v tomto Slovensko výrazne zaostáva za vyspelými krajinami Európskej únie. Práva občanov boli a budú pre mňa aj naďalej vždy na prvom mieste. Viac »

Peter Michlik (Slovensko do toho!) Volebné číslo 44

11
Navrhnem vytvorenie zelených oddychových zón na relax a oddych pre obyvateľov. Vybudovanie a renováciu detských ihrísk. Riešenie cenovo dostupnej bytovej výstavby, uvedieme do praxe smart riešenia za prijateľné ceny na zníženie zbytočných tisícových strát na úkor obyvateľov, riešenie odpadovej turistiky z okolitých obcí, ktorá zvyšuje poplatky za odpad pre Popradčanov. Podporím efektívne riešenia s využitím zelenej energie na znižovanie nákladov. Ako elektrotechnik a špecialista na meraciu a regulačnú techniku, podporím zavádzanie kontrolných systémov na únik vody s diaľkovým odpočtom vodomerov ako je to už v iných mestách. Úniky sa často zistia až pri koncoročnom vyúčtovaní a musia ich platiť občania. Video »

Ing. Karol Ištok (Slovensko do toho!) Volebné číslo 23

11
Ako bývalý dlhoročný manažér logistiky, by som rád ako poslanec komplexne zhodnotil celkovú dopravnú situáciu mesta. Zúčastním sa na vypracovaní jej dlhodobej koncepcie. Ešte stále je čo vylepšovať. Medzery vidím pri križovaní cyklotrás s cestami. Parkovanie by sa malo tiež analyzovať systémovo. Dlhodobý nárast potreby parkovacích miest pre osobné aj nákladné automobily si žiada okamžité riešenia, ktoré však budú v súlade s dlhodobým rozvojom mesta a dopravnou infraštruktúrou. Pochádzam zo športovej rodiny a koníčkom mi bol od detstva pohyb. Venoval som sa futbalu, neskôr basketbalu. Už roky sa venujem ako inštruktor japonskému šermu Kendo. Ako mestský poslanec chcem presadzovať aktívny životný štýl. Podporovať rôznorodé športy a aktivity v meste. Ihriská a telocvične by mali byť prístupné všetkým. Mám rád turistiku a prechádzky v prírode, v peknom prostredí. V tomto smere určite nie len mne, ale aj mnohým ďalším Popradčanom chýba mestský park. Vhodnou alternatívou je oživenie blízkej Kvetnice. Viac »

Ivana Padarasová (JEDNOTA-ľavicová strana slovenska) Volebné číslo 49

11
Chcem využiť svoje skúsenosti v oblasti pohrebných služieb na dôslednú kontrolu zo strany mesta, ktorá by zabránila neoprávnenému zvyšovaniu poplatkov za pohrebné a cintorínske služby, k čomu často dochádza zo strany mestskej spoločnosti, ktorá zneužíva svoje dominantné postavenie, nevie hospodáriť a straty si vykrýva zvyšovaním cien. Budem sa zasadzovaťo skvalitnenie verejných služieb a navrhnem výstavbu krematória v popradskom regióne, čo by prinieslo nesporne ekonomické výhody najmä občanom pretože najbližšie krematórium je v Košiciach a Banskej Bystrici.

Rudolf REGEŠ (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku ) Volebné číslo 58

11
Ako dlhoročný železničiar dobre pozná problematiku dopravy a cestovného ruchu v regióne, pozná aj problémy starého mesta a v maximálnej miere sa snaží vrátiť význam centru mesta, ktoré za posledné roky upadá a stáva sa mestom duchov. Jeho snahou je zatraktívniť mesto a podporiť cestovný ruch v rámci spolupráce trojuholníka Poprad - Vysoké Tatry - Zakopané. Jeho prioritou je vrátiť Poprad medzi popredné centrá turistického ruchu a obnoviť konštruktívnu a slušnú komunikáciu medzi mestom a občanmi usilujúcimi sa o rozvoj a zveľadenie mesta.

Anna JABLONOVSKÁ (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku)
Volebné číslo 24

11
Ako aktívna členka organizácií, ktoré zastupujú telesne a zdravotne postihnutých občanov dokonale pozná ich neľahkú sociálnu situáciu a chce prispieť k zlepšeniu ich životných podmienok a postavenia v spoločnosti. Na prahu dôchodkového veku je túžbou každého prežiť dôstojnú starobu, ktorá prinesie pokojný život a dni bez existenčných problémov. Kladie dôraz na sociálne cítenie, demokratickú realizáciu komunálnej politiky a jej spojenie so zachovaním zamestnanosti a rozvojom zdravého životného prostredia s podporou domácich podnikateľov a poľnohospodárov.

Print Friendly and PDF