Hlavná stránka » Komunálne voľby

Komunlálne voľby 2018

Helena Mezenská, prečo som sa rozhodla kandidovať s podporou strany DOMA DOBRE

- prečo ste sa rozhodli kandidovať s podporou strany DOMA DOBRE?

Pretože si veľmi prajem, aby sme sa doma na Slovensku cítili dobre a vnútorne som sa stotožnila nielen s týmto výstižným názvom strany, ale aj s jej agrárnym zázemím, zameraním a základnými prioritami. Prajem si, aby sa stabilným, kontinuálnym a vyváženým postupom Slovensko rozvíjalo v svojej podstate. Poľnohospodárstvo a poľnohospodárska výroba si zaslúžia ďaleko výraznejšiu pozornosť a podporu. Naši predkovia si od nepamäti uvedomovali význam otčiny a vďaka silnému putu k pôde, pracovitosti na poliach a schopnosti výroby vlastných produktov a potravín, prežili rôzne krízy a zlomové obdobia. Voda, pôda, nezdevastovaná príroda,  vlastné potraviny sú základom prežitia a ich správne a účelné využívanie sú spôsobom ako byť viac sebestačný, nezávislý, zdravý a spokojný. To je pre dnešok obzvlášť vzácny návod pre budúcnosť krajiny a jednotlivca. Nepostrádateľnosť týchto kvalít života nás chtiac nechtiac bude vracať k našim koreňom a prirodzenosti. A som rada, že na Slovensku je strana, ktorá si tieto priority uvedomila, osvojila a chce ich presadzovať v spoločenskom a politickom živote.

- čo by ste chceli zmeniť v komunálnej politike, ak budete zvolená?

V komunálnej politike nie som nováčikom. Ako nezávislá poslankyňa som v Poprade pracovala 2 volebné obdobia.
Čas a moje snaženie v komunálnej a národnej politike mi čoraz jasnejšie ukázali, čo sa meniť dá a čo je nemenné. Schopnosť tohto rozlíšenia je potrebná pre každého človeka a obzvlášť pre človeka vo verejnej funkcii. Aby nemrhal časom a nežil v omyle. Som realistka, nemám „ružové okuliare“, neponúkam žiadne ilúzie, sľuby a nebudem odpovedať ani žiadnymi frázami – ktoré „kričia z bilbordov“.

Budem robiť to, čo som vykonávala celý svoj profesionálny a osobný život...pomáhať slabším. Ľuďom, ktorí sa sami nevedia brániť pred poškodzovaním svojich práv tými, ktorí konajú z titulu svojej nadvlády a zneužívajú svoju moc. V tomto zmysle ma zasypáva množstvo podnetov z regiónu a celého Slovenska. V porušovaní a vymožiteľnosti práv slabších máme ako spoločn
osť stále veľké rezervy a výzvy.Je toho veľmi veľa, čo treba k náprave stavu a vyrovnaniu síl a pozícii meniť.
Budem sa tešiť tomu, ak sprievodne príkladom svojho prístupu ku výkonu poslaneckého poslania – ako pomoci ľuďom, budem inšpirovať aj iných poslancov. Poslanectvo vnímam ako nástroj pomoci ľuďom.

- viem, že sa venujete mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov. Boli ste aj poslankyňou NR SR. Do akej miery vám takéto skúsenosti môžu pomôcť  v komunálnej politike?

Pokladám sa za človeka, ktorý vie zužitkovať všetky získané skúsenosti. Dobrá komunikácia, schopnosť správnej identifikácie problémov a rozporov sú základnými predpokladmi pre nachádzanie ustálených a dotknutými stranami prijateľných riešení. To sa týka národnej aj komunálnej politiky. Spektrum záujmov, pohľadov a postojov je čoraz širšie a nachádzať spoločné kompromisné riešenia je náročné. Ale dá sa to, ak sú k otvorenému dialógu prizvaní všetci, ktorých sa týka.  V politike ako ju z mojej doterajšej praxe poznám sa tak nedeje.  Nezohľadňujú sa všetky signály a aspekty a preto sa prijímajú dočasné a premenlivé, nestále a chaotické riešenia. A potom to tak aj v komunálnom a národnom riadení vyzerá.

V politike je najdôležitejšou a najväčšou skúškou ku komunikácii, dialógu a vzájomnému pochopeniu priviesť tých, ktorí získali moc, aby ju mohli v prospech čo najširších spoločenských vrstiev uplatniť. Dosiaľ sa uplatňuje viacmenej kabinetne a jednostranne, jednoúčelne orientovaný prístup. Ak prispejem k otvoreniu mocenského pôsobenia širšiemu vnímaniu – vnímaniu podstatných a pritom zanedbaných a bagatelizovaných hľadísk, názorov a postojov nevypočutých jednotlivcov, či občianskych skupín budem spokojná. Nebudem zbytočná.


Helena Mezenská
Print Friendly and PDF