Hlavná stránka » Komunálne voľby

Komunálne voľby 2018

Sťažnosť pre porušenie zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii TV TA3, C.E.N. s.r.o. Gagarinova 12, P.O.Box 31, 820 15 Bratislava 215 , pripravovanou predvolebnou diskusnou reláciou, ktorá má byť odvysielaná dňa 29. 10. 2018 v kongresovej sále Aqua City PopradFrantišek Bednár, Námestie sv. Egídia 102/14, 058 01  Poprad

 Rada pre vysielanie a retransmisiu
Palisády 36
811 06  Bratislava

office@rvr.sk

Vec:   Sťažnosť pre porušenie  zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii TV TA3, C.E.N. s.r.o.  Gagarinova 12, P.O.Box 31,  820 15  Bratislava 215 , pripravovanou  predvolebnou diskusnou reláciou, ktorá má byť odvysielaná dňa 29. 10. 2018 v>kongresovej sále Aqua City Poprad

            Ako potvrdzujem v prílohe pozvánkou,  bol som pozvaný generálnou riaditeľkou  TV TA3 PhDr. Martinou Kyselová  do predvolebnej diskusnej relácie kandidátov na primátora Popradu. Bolo mi oznámené, že ma ako kandidáta na primátora mesta Poprad v Komunálnych voľbách 2018 pozývajú do predvolebnej diskusie spravodajskej televízie TA3, ktorá sa uskutoční dňa 29.10.2018 o 19:50 hod v kongresovej sále Aqua City Poprad. Pozvanie je však podmienené mojim  umiestnením medzi prvými piatimi kandidátmi v prieskume verejnej mienky, ktorý televízia TA3 zverejní 26.10.2018 v relácii Téma dňa.

           Je prinajmenšom neštandardné ak televízia  TA3 na základe objednávky  vysiela mimo svojho štúdia prenosovými vozmi diskusiu pred komunálnymi voľbami v okresnom meste Poprad ak podobné diskusie  robí  RTVS len na úrovni Krajských miest a priamo vo svojich  štúdiách. 


Postup TA 3 považujem za  ovplyvňovanie  volieb zo strany oligarchov, ktorí sa usilujú, aby voľby vyhral ich kandidát.  Súčasne ide o znevýhodňovanie kandidátov, výberom diskutujúcich len  na základe prieskumov, čo v prípade komunálnych volieb, kde nie je stanovené volebné kvórum tak ako je to pri parlamentných voľbách, nemá opodstatnenie. Mám za to, že ide aj  o zjavnú diskrimináciu  pozvaných kandidátov a o  neobjektívnu  a vopred zmanipulovanú reláciu  na objednávku oligarchie v rozpore so zákonom  č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii. Z týchto dôvodov podávam sťažnosť Rade pre vysielanie a retransmisiu.

            TA3  na základe politickej objednávky  spochybňuje podstatu samotných volieb, pretože už vopred predurčuje  kto je zvoliteľný  a kto nie.  Právo o tom rozhodovať ale prináleží výlučne občanom-voličom a nie TA3.

            Keďže  v danej veci ide aj o podozrenie z porušovania zákona o volebnej  kampani, súčasne podávam podnet Sekcii verejnej správy, odboru volieb, referenda a politických strán MV SR pre porušenie zákona o volebnej kampani a podozrenie z prekročenia povoleného limitu 70 000 eur. Stanoveného pre mesto Poprad a podozrenie , že volebnú kampaň financuje tretia strana čo zákon zakazuje.  V  podnete navrhnem, aby sa prešetrilo, kto a akú sumu zaplatil TV TA 3 za vyslanie prenosového vozu do Aqua city v Poprade a kto objednal a zaplatil prieskum, na základe ktorého TA3 bude vyberať piatich kandidátov na primátora, ktorí budú pozvaní do diskusie a koľko tento prieskum stál.
                                   
            V Poprade dňa 22. 10. 2018

                                                                                  František Bednár
           
Príloha: Pozvánka TA3  zo dňa 17. 10. 2018 doručená elektronickou poštou dňa 21.10.2018


Otvorený list konateľovi TV Poprad


František Bednár, Námestie sv. Egíddia 102/14, 058 01 Popradskom

 

Vážený pán
Mgr. Róbert Merva
konateľ TV Poprad, s.r.o.

                                                                          Poprad 10. 10. 2018

Otvorený list konateľovi TV Poprad

       Vážený pán konateľ TV Poprad, odpovedám touto cestou na Vaše oznámenie o zmene termínu volebnej diskusnej relácie,   pokračujúcom nezvýhodňovaní kandidátov na primátora  a  najnovšie už aj porušovanie zákona o volebnej kampani.

       Na  Vaše prvé oznámenie som  reagoval otvoreným listom a sťažnosťou pre porušovanie zákona o vysielaní a retransmisii.

       Napriek tomu TV Poprad pod Vašim vedením pokračuje v manipulácii voličov,  znevýhodňovaním kandidátov a ich selekciou podľa Vami objednaného volebného prieskumu, čím  na základe politickej objednávky jedného z kandidátov na primátora, ktorý Vás dosadil do funkcie, chcete ovplyvňovať rozhodnutie voličov, ktorí majú voliť podľa Vami určovaných preferencii.

       Vami pripravovaná diskusia žiaľ nemá nič spoločné  s objektivitou a nezávislosťou, čo potvrdzuje skutočnosť, že TV Poprad, ako uvádzate v oznámení, sa rozhodla osloviť agentúru MVK na čele s pánom Pavlom Haulíkom, aby  vyhotovila „nezávislý“ prieskum preferencií jednotlivých kandidátov v meste Poprad. Prieskum bude prebiehať v dňoch 12.10.2018 až 14.10.2018 formou zberu dotazníkov, anketármi agentúry MVK, na reprezentatívnej vzorke a s renomovaným vyhodnotením prieskumu. Výsledky prieskumu majú byť k dispozícii 18.10.2018 a na základe nich TV Poprad rozhodne o rozdelení kandidátov do dvoch diskusných skupín.

       Upozorňujem Vás, že  týmto postupom, ako konateľ TV Poprad porušujete zákon   č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“), ktorý upravuje podmienky vedenia a financovania volebnej kampane upravuje zákon.
        Volebná kampaň je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí (ďalej len „politická strana alebo koalícia“), kandidátov a tretích strán (§ 8 zákona o volebnej kampani), za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech uvedených subjektov.
         Činnosť iných subjektov na podporu alebo v neprospech politických strán alebo koalícií a kandidátov sa v čase ustanovenom na volenú kampaň zakazuje.
       TV Poprad ako tretia strana nemôže objednávať volebný prieskum, nakoľko nie je registrovaným kandidátom, nakoľko v zmysle zákona sa náklady na volebné prieskumy musia hradiť z transparentného účtu a evidovať v správe o nákladoch na volebnú kampaň, ktorá sa do 30 dní od ukončenia volieb podáva Ministerstvu vnútra.
Pokiaľ TV Poprad bude hradiť náklady z verejných peňazí mesta Poprad,  pôjde zjavne o porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku zo strany konateľa a zároveň aj o porušenie zákona o volebnej kampani na čo Vás upozorňujem a súčasne o tom informujem pána primátora a poslancov MsZ, pretože mám za to, že pokiaľ TV Poprad  bude financovať volebný prieskum z mestských peňazí, mali by byť tieto náklady zosobnené konateľovi.
V prílohe pripájam formulár správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň a žiadam Vás, aby ste v nej uviedli kto bude objednávateľom volebného prieskumu agentúrou MVK a aká bude fakturovaná suma za tento prieskum.
V prípade, že  tieto informácie neuvediete budem nútený podať podnet Sekcii verejnej správy MV SR pre porušovanie zákona o volebnej kampani.
Opakovane Vás vyzývam, aby ste nezneužívali svoje postavenie konateľa TV Poprad a v záujme objektivity a slobodných volieb rozdelenie kandidátov na primátora do skupín  určili podľa abecedného poradia tak ako to vyplýva zo zákona a ako to určila volebná komisia pri registrácii kandidátov,  zároveň aby ste moderovaním diskusie namiesto seba poverili niekoho iného a  aby bola diskusia súčasne  vysielaná aj priamym prenosom, resp. on line na internete na živo.

S pozdravom

František Bednár

 

Príloha: 1. Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň  nezávislým kandidátom
2. Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň politickou stranou alebo    politickým hnutím

RTVS Rádio Regina Východ 29.10.2018 o 15.05, diskusia s kandidátmi na primátora Popradu-na rozdiel od TV Poprad bez selekcie, bez znevýhodňovania kandidátov a na živo.


Važení kandidáti,dovoľujem si Vám týmto potvrdiť zmenu termínu výroby diskusnej relácie kandidátov na primátora mesta Poprad, ktorá sa uskutoční dňa 20.10.2018 v štúdiu TV Poprad. Nakoľko môžeme diskusiu vysielať  najskôr až v tento deň, rozhodli sme sa po dohode s Vami všetkými, že termín výroby diskusie bude najideálnejšie realizovať v rovnaký deň dopoludnia a následne v ten istý deň večer aj odvysielať. 
Stále ostáva otvorená možnosť zoradenia kandidátov do diskusných skupín. Vzhľadom na skutočnosť, že mi naozaj záleží na objektivite vysielania TV Poprad a aj na verejnom vnímaní tejto diskusie, rozhodli sme sa v TV Poprad osloviť agentúru MVK na čele s pánom Pavlom Haulíkom, aby nám vyhotovila nezávislý prieskum preferencií jednotlivých kandidátov v meste Poprad. Prieskum bude prebiehať v dňoch 12.10.2018 až 14.10.2018 formou zberu dotazníkov, anketármi agentúry MVK, na reprezentatívnej vzorke a s renomovaným vyhodnotením prieskumu. Výsledky prieskumu budeme mať k dispozícii 18.10.2018 a na základe neho rozhodneme o rozdelení kandidátov do dvoch diskusných skupín.
Som presvedčený, že takýto nezávislý prieskum bude objektívnym kritériom pre zaradenie kandidátov do dvoch skupín. Zároveň chcem podotknúť, že výber kandidátov do jednotlivých diskusných relácií je všade právomocou šéfredaktora resp.  riaditeľa TV a nie je viazaný žiadnym právnym predpisom, ktorý by toto jeho rozhodovanie zakazoval, obmedzoval alebo iným spôsobom upravoval. Vzhľadom na to, aby bola skutočne zachovaná objektivita pri zaradení kandidátov do dvoch skupín, považujem objektívny prieskum, na základe ktorého bude stanovené Vaše zaradenie, za dôveryhodný a relevantný. Verím, že výsledky prieskumu budú vo všeobecnosti rešpektovateľné a súčasne Vám poslúžia aj ako ukazovateľ Vášho terajšieho postavenia v preferenciách u voličov.
Dňa 18.10.2018 popoludní si Vás teda dovolím ešte informovať o rozdelení, a podľa toho aj upresním pozvanie na presný čas výroby diskusie dňa 20.10.2018. Diskusie budú prebiehať o 10.00 s prvou skupinou a o 12:30 s druhou diskusnou skupinou. Záznam oboch diskusií po sebe, bude odvysielaný v premiére 20.10.2018 o 22:00 hod. a následne v opakovaných reprízach počas dní 21. a 22.10.2018.

Tak ako som Vás v pozývacom liste informoval, posielam Vám už dnes okruh otázok, ktoré sú pre Vás pripravené. 

Otázky:
1. Predstavenie sa. Kto som a prečo kandidujem za primátora Popradu.
2. Ako hodnotím súčasný stav v meste Poprad?
3. Čo považujete v meste Poprad za najväčší problém a ako by ste ho riešili?
4. Aké iné riešenia pre Poprad ponúkate?
5. Prečo by mali občania voliť práve Vás?
  
Týmto Vás opätovne pozývam do spomínanej diskusie s už jasne definovanými otázkami a s otvoreným časovým termínom diskusie dňa 20.10.2018 v štúdiu TV Poprad.

Teším sa na Vašu účasť

 

Mgr. Róbert Merva
konateľ TV Poprad, s.r.o.
0903 483 531
riaditel@tvpoprad.sk
www.tvpoprad.sk

 Otvorený list k manipulácii volebných diskusií a diskriminácii kandidátov konateľom TV Poprad Robertom Mervom-potvrdenie účasti v predvolebnej diskusnej relácii TV Poprad

František Bednár, Námestie sv. Egídia 102/14, 058 01  Poprad

 

                                                           TV Poprad, s. r. o.
                                                           Podtatranská 149/7
                                                           058 01 Poprad


            Ako kandidát na primátora som bol pozvaný konateľom TV Poprad Mgr. Robertom Mervom  do predvolebnej diskusnej relácie. Bolo mi oznámené, že 13 kandidátov bude rozdelených do dvoch skupín 6 a 7,  podľa výberu renomovaných prieskumných agentúr tak,  že v jednej skupine budú  vopred vybraní kandidáti. Dve samostatné relácie  s presne vymedzeným okruhom otázok doručenými 48 hodín pred diskusiou sa uskutočnia v dňoch 10. a 11. októbra. Bol som zároveň, ako sa uvádza v záujme „objektivity“, požiadaný o zaslanie prieskumu verejnej mienky zameranej na voľbu primátora, podľa čoho sa má rozhodnúť do ktorej skupiny budem zaradený. Taktiež  mi bolo oznámené, že  diskusiu bude moderovať  osobne konateľ TV Poprad  a relácie nebudú priamym prenosom, ale budú po zostrihaní odvysielané zo záznamu.

Citujem slová z volebného programu kandidátky, ktorá vyhrala v roku 2014 voľby a ktorá vo vopred zinscenovanom  výberovom konaní dosadila do funkcie súčasného konateľa  TV Poprad:

„- Všetky média  spravované mestom  vnímajú občania ako cenzurované a neobjektívne. Strach slobodne hovoriť, spravodajstvo TV Poprad a novín Poprad len pre vyvolených.
 -Vedenie mesta svojvoľne porušuje  právne predpisy, ktoré musí riešiť prokuratúra.“

    

 Presne v tomto duchu majú byť predvolebné diskusie moderované konateľom TV Poprad, dosadeným bývalým viceprimátorom Igorom Wzošom, s vopred určenými diskutérmi, s vopred určeným okruhom otázok, ktoré budú odoslané len 48 hodín pred diskusiou, ktorá bude zostrihaná a odvysielaná  zo záznamu.

Dodávam, že v minuloročných voľbách do VÚC som sa ako kandidát na župana PSK zúčastnil diskusnej relácie RTVS, ktorá bola vysielaná v priamom prenose, bez cenzúry a bez určovania okruhu otázok 48 hodín pred diskusiou.     
      Z dôvodu manipulácie volieb zo strany bývalého viceprimátora Mgr. Igora Wzoša, ktorý si uzurpuje „exkluzivitu“ na volebné prieskumy a ním dosadeného konateľa TV Poprad, podávam sťažnosť Rade pre vysielanie a retransmisiu 
pre porušenie  zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii taktiež z dôvodu zjavnej diskriminácie kandidátov, ktorí majú byť znevýhodňovaní  len na základe  prieskumov, údajne renomovaných agentúr, čím sa už vopred ovplyvňujú voliči, aby  kandidátov  s nízkymi volebnými preferenciami považovali za  druhoradých, ktorí nebudú zvolení.  

Hodnovernosť tzv. renomovaných prieskumných agentúr mohli občania posúdiť vo voľbách do VÚC kedy bol favorizovaný ako jasný víťaz bývalý župan Peter Chudík so ziskom 47%.

            Touto bezprecedentnou manipuláciou konateľ TV Poprad na základe politickej objednávky, v snahe udržať vo funkcii aj po voľbách seba a svoju družku, spochybňuje podstatu samotných volieb, pretože už vopred predurčuje  kto je zvoliteľný  a kto nie.  Právo o tom rozhodovať ale prináleží výlučne občanom-voličom a nie konateľovi TV Poprad!
    

Pri objektívnej predvolebnej diskusii v skutočne demokratickej televízii  by niečo  podobné nebolo možné, pretože ak by tomu tak bolo, v TV Poprad  by kandidáti  boli do diskusných skupín vylosovaní a diskusia by bola odvysielaná v priamom prenose, bez cenzúry a určovania okruhu otázok 48 hodín pred diskusiou.


            Potvrdzuje sa, že  kandidát Igor Wzoš a jeho osobný priateľ konateľ TV Poprad  bývalý hovorca ministra hospodárstva  z čias tzv. pravicovej vlády Ivety Radičovej, majú  v manipulovaní bohaté skúsenosti, čo preukázali v minuloročných voľbách do VÚC  kedy si v čase moratória  vtedajší viceprimátor  ako nezávislý kandidát na poslanca VÚC, robil  kampaň aj cez svoj článok „Ambiciózny projekt Popradského startup inkubátora“  v Popradskom jesennom špeciály 11/2017 za peniaze daňových poplatníkov, čo bolo  v podstate už predprípravou volebnej kampane na post primátora Popradu. Podrobnosti boli uvedené v článku s Názvom KTO OVLÁDA POPRADSKÚ ENERGETICKÚ SPOLOČNOSŤ A POPRADSKÉHO PRIMÁTORA?
publikovanom na webovej stránke  http://www.necenzurovane.net/naj/naj8.html
  

 Potvrdzuje sa  že za súčasnej situácie, v ktorej sú všetky médiá v Poprade, vrátane TV Poprad a Novín Poprad financované a tým aj pod kontrolou mesta sa občania nemajú šancu dozvedieť skutočnú pravdu o pozadí dlhodobo zaužívaného systému ovládania vedenia mesta, ktoré podlieha a slúži k presadzovaniu záujmov sponzorov z radov vysoko ekonomicky a politicky postavených osôb, ktoré si patričným všimným uzurpujú následné výhody v ich ďalšom pôsobení na území Popradu.

            Mestom financované média preto nemôžu byť nezávislé. Navyše ak dôveru v objektivitu, konkrétne TV Poprad, spochybňujú informácie o nominácii jej konateľa v zinscenovanom  „výberovom konaní“ s vopred známym víťazom, ktorým sa stal kamarát 1. viceprimátora  Wzoša,  pán Merva, ktorý v 90 rokoch spolupracoval s istým popradským právnikom, ktorý ma v súčasnosti pozastavenú činnosť na pochybnom získavaní pozemkov a jeho   meno sa údajne nachádza v policajnom spise vo veci nezákonného pokusu o vydržanie pozemku, ktorý mal pôvodného vlastníka a tento sa musel svojich práv domáhať podaním trestného oznámenia a právnou cestou.
 

Ak sa  konateľmi  mestských spoločností stávajú ľudia, ktorí sa vždy točia okolo politických strán, ktoré sa stali eseročkami  finančných skupín,  a hlavne okolo kšeftov a peňazí, zákonite to vzbudzuje pochybnosti a vyvoláva nedôveru.

      
      V Poprade dňa 27. 9. 2018

                                                                                  František Bednár

Príloha: Oznámenie TV Poprad o podmienkach predvolebnej diskusie zo dňa 19. 9. 2018 


 Sťažnosť pre porušenie zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii      

Print Friendly and PDF